Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của ANN HOME. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là Trang) được xuất bản và duy trì bởi ANN HOME. hoặc các công ty con hay văn phòng chi nhánh của công ty (gọi chung là “ANN HOME”). Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung làĐiều khoản sử dụng). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và giao diện chung, (Nội dung), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của ANN HOME hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và ANN HOME hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ ANN HOME mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. ANN HOME có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng ANN HOME không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

Thông tin cá nhân nộp để Đăng ký, Sử dụng và chấm dứt dịch vụ

Người dùng các dịch vụ ANN HOME được cung cấp qua Trang này đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là Dữ liệu đăng ký) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu ANN HOME có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì ANN HOME có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận thông tin xác nhận mật khẩu và tên đăng nhập sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Các mật khẩu hoặc tên đăng nhập đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu vả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho ANN HOME về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật. ANN HOME không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Nếu không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm những Điều khoản sử dụng này, ANN HOME có thể hủy ngay quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, ANN HOME có thể xóa tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số phần nhất định trong các dịch vụ nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng qua.

Bạn hiểu rõ và xác nhận rằng, ngay sau khi xóa bỏ, một số tài liệu mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

Bồi thường thiệt hại

ANN HOME hoặc những đơn vị đã giúp chúng tôi sáng tạo, thiết kế, phân phối và/hoặc duy trì Trang sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Trang của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Trang của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng Trang. Bạn đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho ANN HOME, các giám đốc, công ty con và công ty mẹ cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là Bên được đảm bảo) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí thuê luật sư được chi trả bởi Bên được đảm bảo liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và điều khoản đã đề cập ở trên.

ANN HOME đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác cho các thông tin được cung cấp trên Trang. Tuy nhiên, do bản chất của phương tiện cũng như các nguy cơ gián đoạn và rớt mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã nói ở trên.

Khước từ trách nhiệm bảo hành và bồi thường thiệt hại

BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG CỦA BẢN THÂN. TRANG (KỂ CẢ MỌI NỘI DUNG VÀ TÍNH NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC QUA TRANG) ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ CỦA LUẬT PHÁP, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG, ANN HOME KHÔNG ĐƯA RA CÁC TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHẢ NĂNG CHỐNG MẤT CẮP ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN HAY CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG; (2) RẰNG MÁY CHỦ TẠO TRANG CÓ SẴN KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM, LÀM HẠI HOẶC GÂY THIỆT HẠI CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ, HOẶC DÙNG TRANG QUA PHƯƠNG TIỆN KHÁC; HOẶC (3) RẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ TẬN HƯỞNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT CỦA ANN HOME, ANN HOME SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, BẤT NGỜ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN (A) VIỆC SỬ DỤNG, (B) KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC (C) CÁC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG VÀ CÁC TÍNH NĂNG CÓ SẴN TRÊN TRANG, NGAY CẢ KHI ANN HOME HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY. MỘT SỐ QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG CỦA ANN HOME ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN (DÙ NÊU RÕ TRONG HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT CÁ NHÂN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT HOẶC YẾU TỐ KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 2000 EURO.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa ANN HOME và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc ANN HOME không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của ANN HOME vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của ANN HOME về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của ANN HOME phải được thể hiện bằng văn bản. Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Trang phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh đơn khiếu nại hoặc vụ kiện. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ. Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Việt Nam mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.