Hạ tầng hoàn thiện, đặc khu tương lai Phú Quốc sẵn sàng cất cánh

Hạ tầng hoàn thiện, đặc khu tương lai Phú Quốc sẵn sàng cất cánh